Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


Realizacja obowiązku informacyjnego o danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Łobzie w zakresie związanym z postępowaniem sądowym (dla stron i osób biorących udział w postepowaniu sądowym).


Realizując obowiązek wynikający z art.175dc §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.) w związku z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) ora zart.22 ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125), informujemy, co następuje:

  1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, na podstawie art. 175da, 175 db ustawy dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.) jest Prezes Sądu Rejonowego w Łobzie, Sąd Rejonowy w Łobzie, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań.
  2. Dane adresowe administratorów:
    Sąd Rejonowy w Łobzie, ul. Niepodległości 15, 73-150 Łobez,
    Ministerstwo Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art.1§2,3 ustawy dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.) oraz szczególnych przepisów prawa krajowego zgodnie z art.6 ust.1 lit.c, art.9 ust.2 lit.f i art.10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego w Łobzie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
  5. W zakresie i granicach określonych w wskazanych powyżej przepisach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoichdanych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
c) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

10. Ponadto ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi gdy uzna Pani/ Pan ,że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem do Krajowej Rady Sądownictwa, która sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Rejonowy w Łobzie.

11. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

12 .Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

13. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z obowiązku prawnego (ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia) lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-17
Publikacja w dniu:
2019-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-06
Publikacja w dniu:
2019-05-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łobzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d