Lekarze sądowi

Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U.2007, Nr 123, poz.849, ze zm.). Ustawa określa warunki, tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady jego finansowania.
­
Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej „organami uprawnionymi”, w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej „uczestnikami postępowania”.
­
Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.
­
Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym Prezes Sądu Okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej „zaświadczeniami”, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
­
Właściwym do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.
­
Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie można pobrać ze strony internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie klikając w poniższy link: http://szczecin.so.gov.pl/lekarze-sadowi,m,mg,3,25